امام خمینی (ره) خطاب به فرزندشان حاج احمد آقا : 

فرزندم !با قرآن ، این کتاب بزرگ معرفت آشنا شو ، و با قرائت آن

راهی به سوی محبوب باز کن که قرائت بدون معرفت اثری ندارد که این

،وسوسه ی شیطان است .

بر گرفته از کتاب دو سه خطی ها ،توین آقای عباس دانشی


دسته ها :
جمعه اول 6 1387
X