ظهور در دل ها

امام زمان اگر غایب می شود ، ابتدا در دل ها غایب می شود ، بعد در

جامعه و اگر ظاهر می شود ، ابتدا در دل ها ظاهر می شود .

آیت الله حائری شیرازی


دسته ها :
جمعه اول 6 1387
X