عشق

از شبنم عشق، خاک آدم گل شد

صد فتنه در جهان حاصل شد

صد نشتر عشق بررگ روح زدند

یک قطره از آن چکید و نامش دل شد

ابو سعید ابوالخیر


دسته ها :
چهارشنبه سیم 5 1387
X