مقام معظم رهبری : (1)

 

 اگرچه که آباد کردن هربخشی از مجموعه ی عالم وجود که دست ما به آن نمی رسد ارزش والایی دارد اما هیچ آباد کردنی به قدر آباد کردن روان و فکرانسان که در حقیقت راه آینده ی او را ترسیم می کند نمی رسد.فکر و روان انسان عزیزترین پدیده ی این عالم وجودی است که ما آن را تاکنون شناخته ایم – و نفس ماسویها که خدای متعال به آن سوگند یاد می کند – و واقعیتش هم همین است اگر فکر و روح انسانها که دو مقوله است درست شود همه چیز درست خواهد شد چون عالم دستخوش انسان است و انسان هم در حقیقت ترکیبی از همین است که می گوییم یعنی همان اندیشه راهبر :                        

  ای برادر تو همه اندیشه ای                                                                                                                                                                                  ما بقی خود استخوان و ریشه ای

اگر بود اندیشه ات گل ، گلشنی                   

                                                                    ور بود خاری ، توهیمه ی گلخنی    

 

-------------------------------------------------------------------

1- نشریه پیوند ، اردیبهشت 1378 ، شماره 235 ، ص 9


دسته ها :
جمعه بیست و یکم 1 1388
X