دوستی های ارزشمند 

 

مردان وزنان با ایمان دوست وسرپرست یکدیگرند ،همواره همدیگر را به کار نیک وامی دارند واز کار های ناپسند باز می دارند.                                                        

                                     قرآن مجید-سوره ی توبه-آیه ی71 

مسلمانان چونان پیکری واحدند که هر گاه عضوی از آن به درد آید دیگر عضوها را قراری  نمی ماند. مؤمنین با هم برادرند و همانند پیکری هستند که اگر عضوی از آن به درد آید دگر عضوها را قراری نیست.                                                

                           امام صادق(ع)-کافی،ج2،ص166،حدیث4 

مؤمنین ،در هر کجا باشند واز هر نژادی،برادر یکدیگرند.   

                                                      

                                                     قرآن-س حجرات،آیه ی10   

   موهبت خدای را برخود یادآرید،که دشمن یکدیگر بودید و خدا میان دل هایتان پیوند و الفت ودوستی نهادوبه موهبت او برادر شدید.                                                                

                                                قرآن- آل عمران-آیه ی103 

 

محکم ترین پیوندها ی ایمان ،دوستی برای خدا ودشمنی برای خداست.دوستان خدا را دوست داشتن و دشمنان خدا را دشمن داشتن.

                                                       

                                                   پیامبر اکرم (ص)-کافی،ج2،ص125

 

در پیشگاه پروردگار انسان هایی هستند که روی آنان از برف سفید تر و از خورشید تابناک تر است.می پرسند:اینان  چه کسانی هستند ؟می فرمایند: کسانی که به خا طر عظمت و بزرگواری پروردگار یکدیگر را دوست می داشته اند.                     

             امام صادق (ع) نقل از پیامبر اکرم (ص)-وسائل، ج8،ص543 

 

آن گروه با ایمانی که دارای رفتار و کردار انسانی هستند خدای رحمان در دل دیگر انسان ها برای آنان دوستی وعلاقه ی شدیدی به وجود خواهد آورد.

                                                                قرآن-س مریم-آیهی 96


دسته ها :
جمعه بیست و یکم 1 1388
X