سلیمان بن مهران از امام صادق (ع) پرسید:مردم چگونه از حجت غایب وپنهان بهره مند می شوند ؟

حضرت فرمودند : همچنان که از خورشید پشت ابربهرمند می شوند.

 


دسته ها :
پنج شنبه هفتم 6 1387
X