ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست

 

بی باده گلرنگ نمی باید زیست

 

این سبزه که امروز تماشا گه ماست

 

تا سبزه ی خاک ما تماشاگه کیست

خیام


دسته ها :
شنبه بیست و ششم 5 1387
X