مقام معظم رهبری : (1)

 

 اگرچه که آباد کردن هربخشی از مجموعه ی عالم وجود که دست ما به آن نمی رسد ارزش والایی دارد اما هیچ آباد کردنی به قدر آباد کردن روان و فکرانسان که در حقیقت راه آینده ی او را ترسیم می کند نمی رسد.فکر و روان انسان عزیزترین پدیده ی این عالم وجودی است که ما آن را تاکنون شناخته ایم – و نفس ماسویها که خدای متعال به آن سوگند یاد می کند – و واقعیتش هم همین است اگر فکر و روح انسانها که دو مقوله است درست شود همه چیز درست خواهد شد چون عالم دستخوش انسان است و انسان هم در حقیقت ترکیبی از همین است که می گوییم یعنی همان اندیشه راهبر :                        

  ای برادر تو همه اندیشه ای                                                                                                                                                                                  ما بقی خود استخوان و ریشه ای

اگر بود اندیشه ات گل ، گلشنی                   

                                                                    ور بود خاری ، توهیمه ی گلخنی    

 

-------------------------------------------------------------------

1- نشریه پیوند ، اردیبهشت 1378 ، شماره 235 ، ص 9

دسته ها :
جمعه بیست و یکم 1 1388

دوستی های ارزشمند 

 

مردان وزنان با ایمان دوست وسرپرست یکدیگرند ،همواره همدیگر را به کار نیک وامی دارند واز کار های ناپسند باز می دارند.                                                        

                                     قرآن مجید-سوره ی توبه-آیه ی71 

مسلمانان چونان پیکری واحدند که هر گاه عضوی از آن به درد آید دیگر عضوها را قراری  نمی ماند. مؤمنین با هم برادرند و همانند پیکری هستند که اگر عضوی از آن به درد آید دگر عضوها را قراری نیست.                                                

                           امام صادق(ع)-کافی،ج2،ص166،حدیث4 

مؤمنین ،در هر کجا باشند واز هر نژادی،برادر یکدیگرند.   

                                                      

                                                     قرآن-س حجرات،آیه ی10   

   موهبت خدای را برخود یادآرید،که دشمن یکدیگر بودید و خدا میان دل هایتان پیوند و الفت ودوستی نهادوبه موهبت او برادر شدید.                                                                

                                                قرآن- آل عمران-آیه ی103 

 

محکم ترین پیوندها ی ایمان ،دوستی برای خدا ودشمنی برای خداست.دوستان خدا را دوست داشتن و دشمنان خدا را دشمن داشتن.

                                                       

                                                   پیامبر اکرم (ص)-کافی،ج2،ص125

 

در پیشگاه پروردگار انسان هایی هستند که روی آنان از برف سفید تر و از خورشید تابناک تر است.می پرسند:اینان  چه کسانی هستند ؟می فرمایند: کسانی که به خا طر عظمت و بزرگواری پروردگار یکدیگر را دوست می داشته اند.                     

             امام صادق (ع) نقل از پیامبر اکرم (ص)-وسائل، ج8،ص543 

 

آن گروه با ایمانی که دارای رفتار و کردار انسانی هستند خدای رحمان در دل دیگر انسان ها برای آنان دوستی وعلاقه ی شدیدی به وجود خواهد آورد.

                                                                قرآن-س مریم-آیهی 96

دسته ها :
جمعه بیست و یکم 1 1388

حقوق مؤمن بر مؤمن

 برخی از حقوق مؤمن برمؤمن دیگر، این است که دوستی اورا درسینه جای دهد دراندوخته ومال خود با او به مواسا‌ة عمل کند.(به او کمک مالی بنماید.)،در غیاب او جانشین وی وسرپرست خانوادهاش باشد، هرگاه کسی به او ستم کرد، او را یاری کند..... وبه او خیانت نکند ،در هنگام نیاز او را رها نسازد،به او دروغ نگوید،با گفتار ناهنجار صحبت نکند، چه آن که اگر کلمه ای زشت وناپسند به برادر ایمانی خود بگوید رشته ی دوستی آن دو بگسلد .واگر به او بگوید: تو دشمن من هستی  این گفتار با مسلمان بودن هر دو سازش ندارد. واگرتهمتی به اوزند ایمان از قلبش می رود بدان گونه که نمک در آب حل شده و از بین میرود.                                  

             امام صادق (ع)-وسائل ،ج8،ص545و546،حدیث10      

 

حقوق برادر ایمانی خود را به حساب دوستی وبرادری از بین نبر.چرا که اگر حق کسی راضایع کنی او دیگر برای تو، برادر نیست.                                           

               حضرت علی (ع)-وسائل،ج8،ص546،حدیث12 

 

مسلمان با مسلمان برادر است به برادر خود ستم نمی کند ،هنگام نیاز او را رها نمی کند وبه او خیانت نمی ورزد وبر مسلمانان است کهدر راه همبستگی وایجاد وحدت بر پایه ی عواطف وکمک به نیازمندان کوششی پیگیر داشته باشند وباهم با عطوفت رفتار کنند آن گونه باشند که خدا به آن امر کرده است....                                                     

                        امام صادق (ع)-وسائل،ج8؛ص542 

 

حق مؤمن بر مؤمن دیگر این است که اگر گرسنه بود،اوراسیرکند.اگر برهنه بود ،اورا بپوشاند.اگر اندوهناک بود،اوراشاد کند.اگر وامی برگردنش بود آنرابپردازد.وهنگامی که ازجهان رفت سرپرستی خانواده اش رابرعهده گیرد.                                                      

                         امام باقر(ع)-وسائل،ج8،ص543    

 آسانترین حقوق برادران مسلمان این است که:آن چه را برای خود دوست داری برای برادر خود هم دوست بداری و آن چه را برای خود زشت وناپسند می داری برای او هم ناپسند بداری.                                                        

                           امام صادق (ع)-وسائل،ج8،ص544 

 

با یکدیگر برادران نیکوکار ودر راه خدا دوستان هم وبا یکدیگر همبسته ومهربان باشید .به ملاقات ودیدار یکدیگر بروید ودر باره ی امر ما گفتگو نموده و آن رازنده بدارید. 

                                                        امام صادق(ع)-وسائل،ج8،ص552

دسته ها :
جمعه بیست و یکم 1 1388
X